გამსესხებლის ზედამხედველი

გამსესხებლის ზედამხედველი

პროექტის განვითარების მსვლელობის დროს, PDP გაუწევს ზედამხედველობას და მოგაწვდით შესაბამის ანგარიშებს პროექტის პროგრესის და წინასწარ შეთანხმებული ბიუჯეტის და გეგმის შესრულების შესახებ. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ სესხის ტრანშების გაცემა იყოს პროექტის პროგრესთან შესაბამისობაში. ჩვენი გამოცდილება და საკითხისადმი მეთოდური მიდგომა უზრუნველჰყოფს გამსესხებლების ინტერესების დაცვას და ამცირებს რისკებს.

სერვისი მოიცავს:

  • საკონტრაქტო დოკუმენტაციის შესწავლა
  • პროექტის ფინანსური გეგმის შესწავლა და რჩევების მომზადება
  • შესრულებული სამუშაოების შეფასება
  • შეთანხმებული გეგმის პროგრესის მონიტორინგი და შეფასება
  • გადახდების შესწავლა და შეფასება, რათა ისინი იყოს კონტრაქტთან შესაბამისობაში
  • პროექტის ფინანსური დახურვის ხელშეწყობა